Start Nytt Köp och sälj Sponsorer 70-årsjubiléet 2018 Om oss

 

 

Kontakt
Medlemsavgifter
Fiskeetik och regler
Stadgar
Historik

Stadgar

Hagfors Flugfiskeklubb

 

 

 

nya klubbmärket annan färg 5x520 fisk på hugge t 96 dpiälvräddran sponsorlogga jpg

 

Stadgar i Hagfors Flugfiskeklubb (Reviderade 171102).

 

§1 Fiskets ändamål

Hagfors Flugfiskeklubb har till ändamål 

-  att genom ordnande av fiskevatten bereda medlemmarna tillfälle till flugfiske

 

-  att genom miljö- och fiskevårdande åtgärder verka för rationellt flugfiske

 

-  att genom föredrag, information och diskussioner uppmärksamma medlemmarna på att gällande fiskestadga ej överträdes.  

 

§2 Medlemsantal

Klubbens medlemsantal får icke överskrida det antal som tillgängliga fiskevatten medger. Medlemsantalet bestämmes av styrelsen och senaste styrelseprotokoll gäller.

 

§3 Styrelse

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljes på årsmötet och som skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och vice sekreterare. Alla väljes på en tid av två år. Ordförande och sekreterare väljes så att de inte avgår samma år. Kassör och ordförande väljes också så att de inte avgår samma år. Dessutom väljes två ledamöter och en suppleant, alla på ett år.  

 

Vid årsmötet väljes vidare för en tid av ett år två revisorer jämte en revisorssuppleant.

 

Den nya styrelsen jämte övriga kommittéer och befattningshavare tillträder sina befattningar omedelbart efter årsmötet.

 

Ovan angivna val förrättas genom öppen omröstning om ej annorlunda begäres.

 

Vid årsmötet skall styrelsen framlägga skriftlig berättelse över föregående verksamhetsår jämte revisorernas berättelse, varefter fråga om ansvarsfrihet avgöres.

 

Styrelsen framlägger vid årsmötesförhandlingarna förslag till budget för det kommande verksamhetsåret.

 

Det åligger sekreteraren att vid årsmötet för klubben framlägga ett sammandrag av brickräkningen över antalet fisketillfällen och fångade fiskar vilket skall införas i protokollet.

 

På styrelsen ankommer: 

-  att ta initiativ och avge yttranden i frågor som gynnar eller berör klubbens intressen 

 

-  att handha klubbens ekonomi samt förvalta och redovisa för dess  tillgångar inom ramen av vid årsmötet fastställd budget.

 

-  att sammankalla klubben till allmänna sammanträden och ordna

sammankomster för klubbens medlemmar

 

-  att i övrigt besluta i klubbens angelägenheter, som ej kräver beslut på allmänt sammanträde.

 

§4 Räkenskaper

Klubbens räkenskaper omfattar tiden 1/11 – 31/10. Räkenskaperna avslutas av kassören och lämnas till revisorerna i så god tid att revisionen kan vara avslutad före november månads utgång.

 

 

§5 Revisorer

Vid revisionen skall tillses

-  att fattade beslut ej strider mot klubbens stadgar 

-  att räkenskaperna är väl förda och på ett korrekt sätt verifierade

-  att värdehandlingarna är i god ordning och väl förvarade

-  att klubbens tillgångar ej upptagas över sitt värde.

 

Har revisorerna i berättelse eller handling som de presenterar, mot bättre vetande lämnat oriktiga uppgifter eller avsiktligt låtit bli att göra anmärkning mot en sådan uppgift i en handling som de granskat, eller vid utförande av sitt uppdrag visat vårdslöshet, är de ansvariga för därav eventuellt uppkommen skada.

 

Om styrelsen på grund av framställda anmärkningar eller förslag kallar revisorerna till sammanträde, är dessa skyldiga att närvara vid sammanträdet under behandling av det ifrågavarande ärendet.

 

§6 Protokoll

Protokollet skall noggrant redogöra för sammanträdenas innehåll, även antalet närvarande medlemmar samt tid och plats för sammanträdet.

Protokollet skall uppläsas och justeras på nästkommande sammanträde.

 

§7 Sammanträde

Ordinarie sammanträden hålls varje år, ett vårsammanträde under mars månad och ett årsmöte under december månad. I övrigt kan styrelsen, om den finner så påkallat, utlysa extra sammanträde.

 

Sammanträde är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig på detsamma. För avgörande beslut fordras majoritet och vid lika röstetal gäller den mening ordföranden stödjer, med undantag för vad i §15 stadgats gällande klubbens upplösning. Kallelse till alla allmänna sammanträden skall ske per brev eller e-post medan styrelsemöten även kan kallas per telefon.

 

 

§8 Avgifter

Årsavgiften bestämmes på ordinarie årsmöte och är gällande tills årsmötet ändrar denna. Information utsändes av kassören snarast efter årsmötet, genom e-post eller vanlig post, om hur avgiften kan betalas. Avgiften skall vara inbetald senast 28 februari. Om ej inbetalning skett senast detta datum uttages en förseningsavgift på 10%. Kassören sänder en sista påminnelse, denna gång per brev för den händelse att medlemmen inte läser sin e-post. Sker inte betalning senast 31.3 anses medlemmen frivilligt utträtt ur klubben.

 

Nya medlemmar erlägger utöver årsavgiften en inträdesavgift som årsmötet bestämmer med giltighetstid tills årsmötet ändrar denna.

Vid eventuellt beviljande av återinträde i klubben erlägges, utöver årsavgiften, en återinträdesavgift på 50% av den inträdesavgift som gäller för nya medlemmar.

 

Extra avgifter, som måste uttaxeras t.ex. vid båtköp eller liknande, bestämmes på klubbsammanträde. Även eventuellt förhöjd inträdesavgift i samband härmed.

 

 

§9 Nya medlemmar 

Ny medlem godkännes av styrelsemedlem efter skriftlig ansökan och får svara på ett antal frågor enligt ett formulär som upprättas av styrelsen. Varje ny medlem skall ha en fadder som informerar om verksamheten/fiskevattnen. Fadderns namn skall framgå av medlemsansökan som lämnas till ordföranden som därefter informerar kassören. Kassören bevakar att avgifterna erläggs och att medlemsförteckningen uppdateras.

Den nya medlemmen skall delta på nästkommande klubbmöte eller fiskepremiär.  

 

§10 Fiske

I klubbens vatten får ej fiskas med andra fiskeredskap än flugspö.

Flugrodd är ej tillåtet.

 

Styrelsen äger dock undantagsvis och för varje särskilt fall medgiva annat fångstsätt i fiskevårdande syfte.

 

Medlem skall, vid varje fisketillfälle, lämna brickor i lådor som finns uppsatta vid klubbens vatten. En bricka för varje fisketillfälle och en bricka för varje fisk som fångats enligt det system som styrelsen beslutat om. Resultat införes i verksamhetsberättelsen.

 

Medlemskort bör alltid medföras vid fiske i klubbens vatten.

 

Årsmötet beslutar om antalet fiskar som får behållas per dygn.

 

Medlem äger rätt att medtaga en familjemedlem eller ett barnbarn att fiska i klubbens vatten om endast ett (1) spö användes. Dessutom kan, efter hänvändelse till kassören, ett familjekort gällande ytterligare ett  (1) spö utfärdas. Det berättigar klubbmedlem och en (1) familjemedlem eller ett (1) barnbarn att tillsammans bedriva fiske i klubbens vatten. Familjekort gäller för maka/make/sambo, hemmaboende barn och för barnbarn.

 

Avgiften för familjekortet fastställes av årsmötet.

 

Vid fiske i eller bevakning av klubbens vatten får medlem ej medtaga annan person än familjemedlem. Undantag för göras enligt §11 och vid sponsorträffar.

 

$11 Gästfiskare

Medlem har möjlighet att, efter gjord framställning till sekreteraren eller till ordföranden, inbjuda en icke medlem till fiske i klubbens vatten, om denne är bosatt utanför Värmlands län. Varje medlem äger rätt att inbjuda till högst ett besök per år gällande ett dygn.

 

§12 Fiskeetik

Har medlem visat dåligt uppförande, överträtt klubbens stadgar/ordningsregler eller har brutit mot god sportmannased, kan hen uteslutas ur klubben. Det åligger varje medlem att hålla rent kring klubbens vattnen, i gapskjul och båtar.

 

§13 Bevakning

Bevakning av våra vatten är en plikt och skall ske enligt uppgjord vaktlista.

Påträffas tjuvfiskare skall de avvisas och informeras om att vattnet är privat. Namn och bilnummer noteras. Medlem skall informera styrelsen om händelsen och styrelsen beslutar sedan om vidare åtgärder.

Under vaktperioden måste dammarna kontrolleras.

 

 

§14 Stadgar

Beslut om ändring av klubbens stadgar skall för giltighet, fattas på ordinarie sammanträde med en majoritet av tre fjärdedelar av de vid sammanträdet avgivna rösterna. 

Förslag om ändring av stadgarna skall senast den 1 oktober vara inlämnat till sekreteraren, som inom fjorton dagar skall skicka ut en kopia till samtliga medlemmar.

 

Medlem får ej rösta med mer än en fullmakt. Fastställande av förändringar skall avgöras av årsmötet.

 

§15 Upplösning

För att besluta om klubbens upplösning skall minst tre fjärdedelar av klubbens medlemmar avge sina röster, antingen personligen eller genom fullmakt.

Sådant beslut skall för att vara giltigt, fattas vid två på varandra följande sammanträden, därav minst ett ordinarie med en majoritet av tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

 

§16 Långvarig sjukdom

Alternativ 1

Långvarigt sjuk medlem som inte orkar fiska kan ansöka om passivt medlemskap till en årsavgift motsvarande 20% av ordinarie årsavgift.

När hälsan blivit bättre kan medlemmen återkomma som fullbetalande medlem.

Passivt medlemskap berättigar ej till fiske men i övrigt gäller samma villkor som för fullbetalande medlem.

 

Alternativ 2

Långvarigt sjuk medlem som inte orkar fiska kan säga upp medlemskapet

och ansöka om återinträde utan att betala ny inträdesavgift när hälsan blivit bättre.

Återinträdet beviljas om det då finns plats ledig.